Informacje o projekcie

Projekt „Program rozwojowy AHE w zakresie kształcenia praktycznego na kierunku pielęgniarstwo” realizowany jest w ramach Działania 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2020 r.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości i efektywności procesu kształcenia studentów kierunku pielęgniarstwo AHE w Łodzi jako nowoczesnego ośrodka akademickiego poprzez wdrożenie programu rozwojowego oraz utworzenie monoprofilowego CSM na kierunku pielęgniarstwo AHE w Łodzi w okresie od 01.01.2018-31.12.2020.

Kluczowym elementem projektu będzie utworzenie monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej, które będzie wyposażone w zaawansowane technologicznie symulatory pacjenta. Sale symulacyjne będą wyposażone w niezbędny sprzęt medyczny oraz system audio-wideo do rejestracji sesji symulacyjnych, co pozwoli na uzyskanie przez studentów umiejętności praktycznych w warunkach symulowanych.

Poza wyposażeniem Centrum przewidziano szereg szkoleń dla kadry dydaktycznej oraz studentów.

W ramach realizacji projektu przewidziano:

 • szkolenie praktyczne instruktora symulacji wysokiej wierności w pielęgniarstwie
 • szkolenie praktyczne instruktora symulacji niskiej wierności w pielęgniarstwie
 • szkolenie dla technika symulacji medycznej
 • staż dla informatyka symulacji medycznej
 • staż dla osób zarządzających monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej
 • szkolenie praktyczne kadry uczelni pielęgniarskiej
 • szkolenia dla nauczycieli-dydaktyków i studentów

Dodatkowo:

 • opracowanie bazy scenariuszy symulacyjnych
 • wdrożenie bazy standaryzowanych pacjentów
 • aplikację mobilną wspomagającą nauczanie

   Planowane efekty:

   1. Liczba wdrożonych programów rozwojowych na uczelniach kształcących na kierunkach medycznych opracowanych dzięki wsparciu z EFS: 1 sztuka
   2. Liczba studentów na kierunku pielęgniarstwo objętych zajęciami praktycznymi w utworzonym Centrum Symulacji Medycznej, którzy ukończyli studia Igo stopnia w okresie realizacji projektu: 26 osób (24 kobiety, 2 mężczyzn)
   3. Liczba pracowników kadry CSM AHE w Łodzi (instruktorów, techników, nauczycieli-dydaktyków, kadry zarządzającej), którzy nabyli kompetencje dzięki objęciu szkoleniami dotyczącymi organizacji pracy i dydaktyki w CSM: 19 osób (15 kobiet, 4 mężczyzn)
   4. Liczba studentów na kierunku pielęgniarstwo, którzy podnieśli umiejętności z zakresu egzaminu OSCE: 28 osób (26 kobiet, 2 mężczyzn)
   5. Liczba utworzonych i rozwiniętych Monoprofilowych Centrów Symulacji Medycznej (MCSM) w zakresie kształcenia pielęgniarek i/lub położnych: 1 sztuka
   6. Liczba studentów na kierunku pielęgniarstwo objętych zajęciami praktycznymi w utworzonym Centrum Symulacji Medycznej: 90 osób (81 kobiet; 9 mężczyzn)
   7. Liczba sal wysokiej wierności: 1 sztuka
   8. Liczba sal egzaminu OSCE i debriefingu: 1 sztuka
   9. Liczba sal symulacyjnych niskiej wierności ALS/BLS: 1 sztuka
   10. Liczba sal symulacyjnych niskiej wierności umiejętności pielęgniarskich: 1 sztuka
   11. Liczba pomieszczeń kontrolnych: 1 sztuka
   12. Liczba sal, w których przeprowadzone zostały prace adaptacyjne: 6 sztuk
   13. Liczba szkoleń kadry CSM AHE w Łodzi (instruktorów, techników, nauczycieli-dydaktyków, kadry zarządzającej) dotyczących organizacji pracy i dydaktyki w CSM: 35 sztuk
   14. Liczba scenariuszy symulacyjnych dla CSM AHE: 100 sztuk
   15. Liczba standaryzowanych pacjentów: 20 osób (10 kobiet; 10 mężczyzn)
   16. Liczba aplikacji mobilnych wspomagających nauczanie w CSM: 1 sztuka
   17. Liczba Kompendiów Symulacji dla CSM AHE: 1 sztuka
   18. Liczba nauczycieli-dydaktyków objętych szkoleniem dot. realizacji zajęć w CSM: 17 osób (15 kobiet; 2 mężczyzn)
   19. Liczba studentów objętych szkoleniami z zakresu egzaminu OSCE: 30 osób (28 kobiet, 2 mężczyzn)
   20. Liczba przedstawicieli uczelni, którzy wezmą udział w spotkaniach informacyjnych: 20 osób (16 kobiet, 4 mężczyzn)
   21. Liczba Partnerów projektu będących podmiotem leczniczym: 1 sztuka.

    


   Lider projektu

   Partner projektu
   Wartość projektu: 2 599 888,72 zł
   Dofinansowanie projektu z UE: 2 599 888,72 zł